Das Tsichkonferenzsystem „Thinksmart Hub 500“ gibt es nun auch in Deutschland.
Das Tsichkonferenzsystem „Thinksmart Hub 500“ gibt es nun auch in Deutschland. ( Bild: Lenovo )